Хуулийн зөвлөлгөө

Хуулийн зөвлөлгөө нь  зөвхөн хүний эрх хамгаалах асуудлаас гадна хувь хүний хавьчигдсан байдлыг шийдэх, харин бас хуулийн бүх салбар дахь тодорхой проблемуудийг шийдэхэд оршино. Ихэвчлэн гадаадын эрх асуудалд тохиолдсон проблемийг шийдэхэд хандах, бүх хуулийн асуудлыг шийдэхэд хуулийн тусламж өгнө.

Хуулийн зөвлөлгөөний тусгай үйлчилгээнүүд

  • Гадаадын хуулийн асуудалд зөвлөмж өгөх (жнь. гадаадын иргэдийн оршин суух тухай хуулийн дагуухь өргөдөл болгоны нөхцөлүүд болон хэрэгтэй зүйлүүд, боломжууд энэ нь. гэр бүийн, гадаадын сэргийлэхийн талаархи)
  • Чех улсын хуулийн системийн тухай мэдээлэх (жнь. ажлын-хуулийн байдал дахь эрх үүргүүд, байр хөлслөх тал дээрхи эрх үүргүүд, гэр бүл болох эсвэл салах боломжууд)
  • Бусад захиргааны арга хэмжээнүүдэд туслах жнь. Дараагийн шүүхийн захиргааны үйл ажиллагаа 
  • Хүний эрх хамгаалах,ялангуяа гадаад иргэдийн үндэсний болон угсаатны цөөнхи хэсгийн эрхүүд, шууд болон шууд бус ялгаварлах асуудалд хуулийн тусламж    
  • Чех улсын иргэн болох нөхцөлүүдийн мэдээлэл, бүх үйл ажиллагаанд зөвлөх 
  • Гадаадад байдаг  захиргааны байгууллагууд болон шүүхүүдээс олгосон бичиг баримтуудыг баталгаажуулах асуудалд зөвлөгөө өгөх (apostila, superlegalizace)
  • Боловсролын болон лекцийн үйл ажиллагаа


Poradna pro integraci
Barevná planeta

euProjekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/10/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
Provozovatel stránek PPI | 3via, s.r.o. - internetový marketing