Souhlas se zpracováním osobních údajů

Interaktivní formulář

  Já, níže podepsaný/á, beru na vědomí a souhlasím s tím, aby Poradna pro integraci, z.ú., se sídlem Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 673 62 621, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 139 (dále jen „PPI“), zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu poskytnutém na tomto formuláři, jakož i další osobní údaje, které poskytnu PPI, a to za účelem kvalitního poskytování služeb, ochrany mých důležitých zájmů a dále za účelem plnění právních povinností a oprávněných zájmů PPI a ochrany významného veřejného zájmu spočívajícího v poskytování integračních služeb.

  Souhlas uděluji na dobu, po kterou mi budou PPI poskytovány sociální služby nebo služby dle projektu, a následně na dobu 10 let po ukončení poskytování těchto služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu bezplatně kdykoliv odvolat na adrese PPI. Beru na vědomí, že odvolání souhlasu může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti PPI poskytovat mé osobě sociální služby nebo služby dle projektu.

  V případě změny mých osobních údajů poskytnutých PPI bez zbytečného odkladu PPI vyrozumím o této změně tak, aby osobní údaje zpracovávané PPI byly aktuální a přesné.

  Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o svém právu na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právu vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů, jakož i právu na přenositelnost mých osobních údajů, jež mohu uplatnit u PPI coby správce mých osobních údajů. Také jsem byl/a poučen/a o mém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. S bližšími informacemi o způsobu uplatnění těchto mých práv, stejně jako s dalšími podrobnostmi týkajícími se zpracování mých osobních údajů PPI, jsem se seznámil/a v Informacích o právech klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které jsou dostupné na internetové stránce PPI

  Příjmení

  Jméno

  Pohlaví

  Datum narození

  Osoba mladší 15 let

  Jste-li mladší 15 let doplňte kontaktní údaje na zákonného zástupce

  Číslo dokladu

  Vzory dokladů v PDF

  specimen

  Adresa bydliště v ČR

  Pobytový status

  Státní příslušnost

  Telefon

  Kontaktní tel. číslo do České republiky

  E-mail

  Souhlasím se zasíláním informací o aktivitách PPI na uvedený email.

  Doplňující informace o klientovi

  např. rodinní příslušníci

  Kopie dokladu

  naskenujte, nebo vyfoťte potřebné doklady

  Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s:

  • základními informacemi o sociální službě nebo službě dle projektu, která mi bude poskytována

  • dalšími pravidly spolupráce - možností a způsoby podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, postupem a důvody ukončení poskytování služby a postupem při nouzových a havarijních situacích

  Dále prohlašuji, že jsem byl/a upozorněn/a na dostupnost uvedených informací a pravidel v písemné podobě v prostorách PPI na přístupném místě. Tato pravidla jsou k dispozici v českém, ruském, vietnamském a anglickém jazyce.

  O všech výše uvedených informací prohlašuji, že mi byly sděleny v jazyce, kterému rozumím, a že jsem jim porozuměl/a.

  Translate / Перекласти »