Ukrajina

Pomoc lidem v krizi

Pobyt

Nejnovější ověřené informace (i v ukrajinském jazyce) naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR na odkazu: https://www.mvcr.cz/ukrajina

Speciální non-stop infolinka MV ČR pro ukrajinské občany: +420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz


Lex Ukrajina – jedná se o soubor tří právních norem, které upravují otázky týkající se pomoci a postavení uprchíků z Ukrajiny.

Bližší informace najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx  

 • Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro ruční vyplnění je dostupný v češtině zde, v українською zde.
 • Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro elektronické vyplnění je dostupný zde, v українською zde.

Dočasná ochrana

 • Občanům Ukrajiny, kteří před dnem 24. 2. 2022 pobývali na Ukrajině (nebo byli v té době v ČR na krátkodobé vízum či bezvízový styk) a Ukrajinu následně opustili, může být v České republice poskytnuta Dočasná ochrana.
 • Dočasná ochrana nemůže být poskytnuta Ukrajincům, kteří ke dni 24. 2. 2022 pobývali na území ČR na udělené dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, jestliže platnost jejich víza či povolení k pobytu skončila. Takové osoby mohou podat žádost o udělení víza za účelem strpění pobytu na území na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP).
 • Dočasná ochrana také nemůže být poskytnuta Ukrajincům, kteří ke dni 24. 2. 2022 pobývali v jiném státě EU na udělené dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, jestliže platnost jejich víza či povolení k pobytu skončila. Takové osoby musejí vyhledat pomoci státu, který jim dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu udělil.
 • Dočasná ochrana dále nemůže být udělena osobám, které o dočasnou ochranu požádaly v jiném členském státě Evropské unie, nebo kterým byla dočasná ochrana v jiném členském státě Evropské unie udělena.
 • Cizinec, kterému bylo uděleno spec. vízum strpění před 21. 3. 2022 se považuje za cizince, kterému byla udělena dočasná ochrana.
 • Žádost o dočasnou ochranu se podává osobně na KACPU (pokud občan Ukrajiny přicestoval do ČR po 24. únoru 2022, nebo pokud se jedná o rodinného příslušníka občana Ukrajiny, který s občanem Ukrajiny přicestoval) nebo na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR – OAMP (ve všech ostatních případech).
 • Spolu s žádostí o udělení dočasné ochrany je potřeba předložit cestovní pas (jej máte k dispozici) a v případě nezletilých dětí, které nemají svůj biometrický pas s fotografií i fotografii.
 • Rozhodnutí o dočasné ochraně je vydáno do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Pro osoby s dočasnou ochranou platí:

 • nebudou přidělována rodná čísla
 • Osoba s udělenou dočasnou ochranou má právo pohybovat se po dobu 90 dnů během období 180 dnů v rámci EU, nemůže v jiných zemích ale čerpat další práva, která čerpá v ČR (např. pracovat), pokud jí je daná země výslovně nepovolí.
 • Vycestováním držitele dočasné ochrany z České republiky mu dočasná ochrana nezanikne.
 • Jestliže držitel dočasné ochrany nemá cestovní pas, může mu Cizinecká policie nebo OAMP vydat cestovní průkaz totožnosti. Cestovní průkaz totožnosti je vydán pouze v odůvodněných případech, žadatel zároveň musí prokázat, že jej ke svému cestování potřebuje a že je cestování nezbytné (prokazuje se např. letenkou, jízdenkou, z důvodu výkonu povolání).
 • Držitelé dočasné ochrany mají povinnost hlásit adresu v České republice. Změnu adresy je nutné hlásit do 3 dnů. Změnu lze hlásit osobně na OAMP, poštou nebo elektronicky. Více informací najdete zde.

Dočasná ochrana zaniká:

 • podáním žádosti o udělení dočasné ochrany v jiném státě EU
 • udělením dočasné ochrany jiným státem EU
 • podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany v jiném státě EU
 • udělením víza k pobytu nad 90 dnů, povolení k pobytu nebo mezinárodní ochrany na území ČR nebo v jiném státě.

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY

Můžete zde také využít nástroj pro online ověření prodloužení dočasné ochrany. Tento odkaz můžete využít pro stažení potvrzení o prodloužení dočasné ochrany do 30.9.2023 např. pro české úřady, zdravotní pojišťovny nebo zaměstnavatele. 


Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) – je místo pro uprchlíky z Ukrajiny, kde je vyřizována základní administrativa, registrace.

Adresa: Berní 1, Ústí nad Labem 400 11 (OAMP MV ČR), Více podrobností najdete zde.

STÁTNÍ HUMANITÁRNÍ UBYTOVÁNÍ přiděluje Hasičský záchranný sbor na KACPU. V ÚSTÍ NAD LABEM jsou členové sboru přítomni na KACPU (OAMP – BERNÍ 1):

PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK   8:00 – 12:00

ДЕРЖАВНЕ ГУМАНІТАРНЕ ЖИТЛО надає Пожежна рятувальна служба в Крайовому центрі допомоги Україні. В УСТІ-НАД-ЛАБЕМ представники служби знаходяться в Крайовому центрі допомоги Україні (OAMP – BERNÍ 1):

ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДА, П’ЯТНИЦЯ   8:00 – 12:00

Seznam Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině najdete zde.


Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny: česky – українською

Informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území České republiky: česky – українською

Končí vám v nejbližších 14 dnech pobyt či víza, které již nemůžete prodloužit a nemůžete odcestovat? česky – українською


Smart Migration je nová mobilní aplikace v ruštině, ukrajinštině a angličtině. Aplikace může pomoct Ukrajincům s orientací po příjezdu do České republiky a s řešením konkrétních situací v oblastech zaměstnání, vzdělávání, zdraví, bydlení aj. Dotazy lze pokládat pomocí chatu virtuální asistentce. Aplikace je zatím dostupná jen pro OS Android (verze pro iOS bude zanedlouho), můžete si ji stáhnout zde: https://bit.ly/smart-migration.

 


V případě, že chcete opustit Českou republiku, najdete potřebné informace zde.


Jak funguje v České republice systém sociálně-právní ochrany, dočasné ochrany a opatrovnictví najdete zde. Informace jsou určené nezletilým cizincům bez doprovodu z Ukrajiny, případně dětem, které jejich doprovod na našem území opustil.

Ubytování

JAK POSTUPOVAT OD 1.7.2023 – Návod pro uprchlíky po 1.7.2023/Návod_Jsem držitel dočasné ochrany v ČR a potřebuji vědět, jak postupovat po 1. 7. 2023 UA

JSEM UPRCHLÍK Z UKRAJINY A NEMÁM KDE BYDLET – CZ/UKR

 • Základní informace zjistíte na webu Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Obracet se můžete na nonstop infolinku Ministerstva vnitra +420 974 801 802, a to především v přípravě potřeby ubytování většího počtu lidí. Na linku mohou volat také ukrajinští občané, tlumočení je zajištěno.
 • Pro získání praktických pobytových informací je k dispozici také e-mailová adresa ukrajina@mvcr.cz.
 • Od 1.7.2023 dochází ke změne v systému ubytování osob s dočasnou ochranou.


 • Humanitární dávka je poskytována všem držitelům dočasné ochrany kromě případů, kdy bylo cizinci s dočasnou ochranou bezplatně poskytnuto ubytování, celodenní strava a základní prostředky osobní hygieny. Dávka je vyplácená v hotovosti nebo na bankovní účet vedený v České republice.
 • V případě, že chcete žádat o humanitární dávku, můžete využít tento odkaz humanitární dávka online. 

Od 1.7.2023 dochází ke změně humanitární dávky. Více podrobností na letáčku a zde na webu:

https://www.mpsv.cz/web/cz/humanitarni-davka-ua

https://www.mpsv.cz/web/cz/humanitarni-davka


 • Informace o solidárním příspěvku najdetezde, nebo na stránkách Úřadu práce zde, případně zde.

POZOR –

Osoby s udělenou dočasnou ochranou musí hlásit změnu adresy do 3 dnů!

 

 

 

 

 

 • V případě, že si hledáte bydlení v České republice sami, nabízíme zde souhrnné informace a pojmy, se kterými se setkáte.
Obecné pojmy / загальна термінологія Poplatky / плата за житло Koncesionářské poplatky / концесійні платежі Dopis / Лист

 

 

Vzdělávání

 • Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území České republiky nemusí děti navštěvovat českou školu. Pokud chcete, máte na to ale právo.
 • ALE ! Nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany musí děti ve věku, na nějž se vztahuje povinná školní docházka (tj. orientačně 5-15 let) zahájit povinnou školní docházku.
 • Pokud se dítě neúčastní vyučování ve škole/mateřské škole/přípravné třídě po dobu delší než 15 kalendářních dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti, přestává být 16. dnem žákem a je ze školy vyřazeno.
 • Doporučujeme se také seznámit s informacemi k projektu ukrajinského ministerstva školství.
  V ČR také běží projekt Děti Ukrajiny, který zajišťuje pro ukrajinské děti dočasnou výuku.
 • Zajímává vás, jak postupovat při začlěňování do vzdělávání v ČR? Příručka pro rodiče ukrajinských dětí je k dispozici česky zde  – ukrajinsky zde.

Aktuální informace najdete na webu www.doskolyspolecne.cz.


V současné chvíli je dostupných mnoho materiálů k podpoře vzdělávání ukrajinských dětí.

Pro větší přehled klikněte zde.


 

 

Porovnání českého vzdělávacího systému s ukrajinským – schéma.

 

 

 


Předškolní vzdělávání je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let, poslední rok před nástupem do základní školy je povinný.

Rodiče mohou také využít služeb dětských skupin. Dětskou skupinu si můžete vybrat zde.


Základní vzdělávání je určeno pro děti od 6 let, maximálně do 17 let.


Střední vzdělávání je pouze pro uchazeče,  kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň základního vzdělání. Doklad o splnění předchozího vzdělání může být nahrazen čestným prohlášením.   

Seznam středních škol najdete zde: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/1#filtr-main

Cvičné testy z matematiky i v ukrajinštině najdete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Více informací najdete zde: https://www.msmt.cz/…/opatreni-obecne-povahy-prijimaci…


PODPORA MLADISTVÝCH Z UKRAJINY VE VĚKU 15+, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY V ČR
JAK SE STÁT ŽÁKEM STŘEDNÍ ŠKOLY? CO MOHU DĚLAT DÁL? KDE NAJDU PODPORU?
Text, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), je určen pro mladistvé Ukrajince ve věku 15–18 let, kterým byla přiznána dočasná ochrana a kteří, byť jsou ve věku středoškoláků, ve střední škole nestudují. Jsou zde uvedeny informace o tom, kde najdete kurzy českého jazyka zdarma, jak se můžete zapojit do volnočasových aktivit, s kým se můžete poradit v případě otázek spojených s životem v České republice (ČR), jak probíhá studium ve středních školách a co můžete udělat proto, abyste se začlenili do středního vzdělávání v ČR.
Dokument v ukrajinštině zde.

Dokument v češtině zde.


Vysoké školy – U uchazeče uprchlíka z Ukrajiny může vysoká škola stanovit individuální podmínky přijetí ke studiu.

České vysoké školy reagují na situaci na Ukrajině a nabízejí různé formy asistenčních aktivit ukrajinským studentům, akademikům a vědcům, kteří se nacházejí v obtížné situaci a potřebují podporu. Více informací nalezneta na webu www.studyin.cz/ukraine.

CHCETE PODAT PŘIHLÁŠKU NA VYSOKOU ŠKOLU? OVĚŘTE SI, DO KDY MÁTE ČAS!

 • Každá vysoká škola, fakulta může mít stanovené jiné termíny pro podání přihlášky ke studiu, podmínky ke studiu a podmínky přijímacího řízení. Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách konkrétní vysoké školy.
 • Přehled vysokých škol (veřejné, statní, soukromé, zahraniční) najdete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3

Další užitečné informace najdete na webu https://www.edu.cz/ukrajina/.


Informace pro žadatele o nostrifikaci: více informací také zde.

Ukrajinští občané s dočasnou ochranou mohou v žádosti o nostrifikaci nahradit chybějící doklady (diplom a dodatek k diplomu), čestným prohlášením o vzdělání. K žádosti je však nutné doložit doklad o udělené dočasné ochraně (kopie s vlastnoručním podpisem a datem pořízení kopie). Zároveň jsou osvobození od placení správního poplatku.

ZVLÁŠTNÍ INFORMACE PRO ŽADATELE O NOSTRIFIKACI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ:  https://www.msmt.cz/…/zvlastni-informace-pro-zadatele-o…
ZVLÁŠTNÍ INFORMACE PRO ŽADATELE O NOSTRIFIKACI ZŠ, SŠ, VOŠ: https://www.msmt.cz/file/59181/

V případě chybějícího diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat:

 • Název a sídlo absolvované vysoké školy,
 • název či typ vysokoškolského diplomu (bakalářský, specialisty, magisterský, kandidáta věd, doktorský, případně jiný),
 • název absolvovaného studijního programu/oboru,
 • datum nebo pouze rok vydání diplomu,
 • příp. jakékoli další informace.

V případě chybějícího dodatku k diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat:

 • Název a sídlo absolvované vysoké školy, včetně místa studia,
 • úroveň dosaženého vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské, popřípadě jiné),
 • název absolvovaného studijního programu/oboru,
 • dobu studia,
 • výčet předmětů či informace o absolvovaných předmětech, příp. o vykonané praxi,
 • informace o obsahu závěrečných zkoušek a o absolventské práci,
 • příp. jakékoli další informace.

Dokumenty musí být přeložené. Úředně ověřený překlad vyhotoví soudní tlumočník.

Výuka českého jazyka

Online aplikace a materiály zde:

http://www.cestina2.cz/ – e-learningová cvičení pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro děti (začátečníky)

https://ceskylevouzadni.cz/app/ – mobilní výuková aplikace Čeština levou zadní je doplňkem k učebnici Levou zadní. Je zaměřená na procvičování slovní zásoby a gramatiky.

http://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html – situační videa Čeština do práce a Čeština do školy včetně online cvičení, k tématům také učebnice Čeština do školy.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cestina-druhy-jazyk – online procvičování českého jazyka jako druhého jazyka

Včelka – nácvik četní a základní slovní zásoby


Využít  můžete také audioslovník od Českého rozhlasu.

Zdravotní péče

 • Držitelé dočasné ochrany jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění. Přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění mají i děti rodičů, které se narodily už v České republice. Informace k přihlášení osob přijíždějících z Ukrajiny k veřejnému zdravotnímu pojištění, pro zajištění zdravotní péče na území České republiky, najdete zde.
 • POZOR!!
Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění úhrada veřejného zdravotního pojíštění státem.
Více informací v příloze a nebo zde, ukrajinsky zde.

Po prodloužení dočasné ochrany bude občanům Ukrajiny prodlouženo také ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Musíte si ale zažádat u své zdravotní pojišťovny o vystavení nového „náhradního průkazu zdravotního pojištění“.
▶️V případě občanů Ukrajiny registrovaných u VZP ČR, lze žádost o vystavení nového průkazu podat online, a to na webu https://pomocukrajine.vzp.cz/.
▶️Žádost je možné podat nejdříve po 5 pracovních dnech od prodloužení dočasné ochrany Ministerstvem vnitra ČR.
▶️Prodloužený průkaz zdravotního pojištění si můžete stáhnout do telefonu nebo si jej vytisknout.
▶️Osobní návštěva pracoviště VZP není nutná.

 • Pravidla týkající se odhlašování z veřejného zdravotního pojištění :
 • Pokud státní příslušník Ukrajiny, který je pojištěncem veřejného zdravotního pojištění odcestoval na Ukrajinu, může se odhlásit písemně i zpětně. V takovém případě pojištěnec není povinen platit pojistné ode dne, který v tomto prohlášení uvedl, ne však dříve než ode dne 24. února 2022. Ode dne, který pojištěnec v prohlášení uvedl, ne však dříve než ode dne 24. února 2022, až do dne, kdy se u zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na poskytování hrazených služeb. Po návratu do ČR bude muset doložit dobu pobytu na Ukrajině.
 • Pokud se státní příslušník Ukrajiny, který je pojištěncem veřejného zdravotního pojištění, u zdravotní pojišťovny před dnem 24. února 2022 odhlásil, ale z důvodu ozbrojeného konfliktu z Ukrajiny přicestoval dříve než po 6 měsících, není povinen doplatit zdravotní pojišťovně pojistné ode dne, kdy bylo doručeno písemné oznámení až do dne, kdy se tento pojištěnec opět přihlásil. Podmínkou je, že tento člověk po dobu svého pobytu v cizině nesměl čerpat v ČR zdravotní služby hrazené zdravotním pojištěním. Dále musí doložit dobu pobytu na Ukrajině.

 • Potřebujete akutně opšetřit a nemáte platné pojištění? Na webu https://lekariproukrajinu.cz/ najdete seznam lékařů, kteří poskytují bezplatnou lékařskou péči uprchlíkům z Ukrajiny.

Zaměstnání

 • Informace o možnostech pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají najdete na uradprace.cz.
 • Držitelé dočasné ochrany mají volný vstup na trh práce. O jejich zaměstnávání je zaměstnavatel povinen informovat krajskou pobočku Úřadu práce.

 • Podrobnosti týkající se zaměstnání (informace pro zaměstnavatele), ale i možnosti čerpání některých nepojistných sociálních dávek jsou k dispozici v češtině zde ukrajinštině zde.

 • Pracovní nabídky můžete vyhledávat např. na:  Ukrajinci.cz, Uajobs.cz, Workania.eu, Czech Invest

POZOR / Увага na pracovní vykořisťování !

Více informací v českém jazyce zde, v ukrajinském (українською) zde.


Zde najdete přehled zákadních informací o zaměstnávání v České republice.

Doprava

 • 🚗 POVINNÁ REGISTRACE VOZIDEL S UKRAJINSKOU SPZ – Občané Ukrajiny, kteří již v ČR pobývají, mohou svá vozidla registrovat od 1.10. 2023.
  🚗 Registrace se provádí na obecních úřadech s rozšířenou působností.
  ‼ Občané Ukrajiny budou mít od 1.1.2024 povinnost registrovat ukrajinská vozidla v ČR – POKUD NEBUDE VOZIDLO ZAREGISTROVANÉ, NEBUDOU HO SMĚT ŘIDIČI ŘÍDIT.
  📢 Lhůta pro registrování vozidla: 7 dní od udělení dočasné ochrany.
  📢 Řídit neregistrované vozidlo s ukrajinskou SPZ bude od 1.1. 2024 hodnoceno jako přestupek.

 • Informace o silničním provozu v České republice najdete zde a zde.


V přiloženém letáku najdete informace o řidičských průkazech občanů Ukrajiny, možnosti získání českého řidičského průkazu, profesní způsobilosti řidiče a kartě řidiče (digitální tachograf).

Psychosociální podpora

Národní ústav duševního zdraví nabízí psychosociální podporu válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Službu poskytuje zdarma prostřednictvím ukrajinských psychologů, psychoterapeutů a psychiatrů, které pro tento účel zaměstnává, a dává jim tak příležitost realizovat se v původní profesi i po dobu válkou vynucené emigrace v České republice.

Na této mapě můžete zjistit, kde se nachází pomoc: https://mapa.nudz.cz.

Adaptačně-integrační aktivity

Aktivit se můžete zůčastnit nejen v Centru cizinců, ale i na dalších místech.

 • Centrum cizinců nabízí aktivity, které najdete v kalendáři akcí.
 • Teplice

Dům dětí a mládeže Teplice Masarykova 70 415 01 Teplice

http://www.ddmteplice.cz/

 • Děčín

Dům dětí a mládeže Děčín IV-Podmokly, Teplická 344/38

https://www.ddmdecin.eu/krouzky

 • Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19 (vchod z Bělehradské ulice)

https://www.ddmul.cz/

 • Louny

Adaptační klub

 

Ostatní

Vstup zvířat doprovázející občany Ukrajiny je více popsán zde. Jedná se o veterinární požadavky pro neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny.


Ověřené informace pro Ukrajince v ukrajinštině (українською) zde:

Zprávy v ukrajinštině v České televizi.

Přes internet je možné sledovat Radio Ukrajina, které vysílá Český Rozhlas.


Další užitečné informace pro občany Ukrajiny a nabídky pomoci:

Naši Ukrajinci: https://www.nasiukrajinci.cz/ua/,  https://www.nasiukrajinci.cz/cs/

 

Pomáhej Ukrajině:  https://www.pomahejukrajine.cz/


Mapa pomoci ukrajinským uprchlíkům na Chomutovsku – přehled jednotlivých organizací a jejich služeb na Chomutovsku.


Pro snadnější dorozumívání můžete využít tento ukrajinsko-český a česko-ukrajinský online překladač, který vytvořili vědci z Karlovy univerzity: lindat.cz/translation.

Aplikace Movapp:

 • nabízí trénink češtiny/ukrajinštiny,
 • aplikace je zdarma a funguje i offline,
 • více najdete zde: https://www.movapp.cz/.

 

K dispozici je také ukrajinsko-český glosář Slovo 21 (Slovo 21).

Ukrajinským občanům k telefonické komunikaci v rodném jazyce s českými institucemi slouží web volaniproukrajince.cz.


Různé materiály nejen pro knihovníky můžete najít také na ukrajina.knihovny.cz


Potřebujete poslat balík na Ukrajinu? Podrobné informace o odeslání ZDARMA najdete zde.

Translate / Перекласти »