Ukrajina

Pomoc lidem v krizi

Pobyt

Nejnovější ověřené informace (i v ukrajinském jazyce) naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR na odkazu: https://www.mvcr.cz/ukrajina

Speciální non-stop infolinka MV ČR pro ukrajinské občany: +420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz


„Lex Ukrajina“ – jedná se o soubor tří právních norem, které upravují otázky týkající se pomoci a postavení uprchíků z Ukrajiny.

1. zákon navržený MV – upravuje přidělování dočasné ochrany, která je udělována od 22.3.2022.  Dále upravuje právní status uprchlíků a zdravotní péči.

Bližší informace o podmínkách udělování najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx  

Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro ruční vyplnění je dostupný v češtině zde, v українською zde.

Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro elektronické vyplnění je dostupný zde, v українською zde.

2. zákon navržený MPSV – upravuje zaměstnávání, sociální zabezpečení a dětské skupiny

3. zákon navřženy MŠMT – upravuje přístup ke vzdělávání


Dočasná ochrana

 • Občanům Ukrajiny, kteří před dnem 24. 2. 2022 pobývali na Ukrajině (nebo byli v té době v ČR na krátkodobé vízum či bezvízový styk) a Ukrajinu následně opustili, může být v České republice poskytnuta Dočasná ochrana.
 • Dočasná ochrana nemůže být poskytnuta Ukrajincům, kteří ke dni 24. 2. 2022 pobývali na území ČR na udělené dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, jestliže platnost jejich víza či povolení k pobytu skončila. Takové osoby mohou podat žádost o udělení víza za účelem strpění pobytu na území na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP).
 • Dočasná ochrana také nemůže být poskytnuta Ukrajincům, kteří ke dni 24. 2. 2022 pobývali v jiném státě EU na udělené dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, jestliže platnost jejich víza či povolení k pobytu skončila. Takové osoby musejí vyhledat pomoci státu, který jim dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu udělil.
 • Dočasná ochrana dále nemůže být udělena osobám, které o dočasnou ochranu požádaly v jiném členském státě Evropské unie, nebo kterým byla dočasná ochrana v jiném členském státě Evropské unie udělena.
 • Cizinec, kterému bylo uděleno spec. vízum strpění před 21. 3. 2022 se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za cizince, kterému byla udělena dočasná ochrana podle tohoto zákona.

Bližší informace o podmínkách udělování najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx  

Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro ruční vyplnění je dostupný v češtině zde, v українською zde.

Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro elektronické vyplnění je dostupný zde, v українською zde.

 • Žádost o dočasnou ochranu se podává osobně na KACPU (pokud občan Ukrajiny přicestoval do ČR po 24. únoru 2022, nebo pokud se jedná o rodinného příslušníka občana Ukrajiny, který s občanem Ukrajiny přicestoval) nebo na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR – OAMP (ve všech ostatních případech).
 • Spolu s žádostí o udělení dočasné ochrany je potřeba předložit cestovní pas (jej máte k dispozici) a v případě nezletilých dětí, které nemají svůj biometrický pas s fotografií i fotografii.
 • Dočasná ochrana je udělována s dobou platnosti nejdéle do 31.3.2023. Je vyznačená vízovým štítkem do cestovního dokladu, případně razítkem do cestovního dokladu. Nemá-li žadatel cestovní doklad, je vyznačena vízovým štítkem či razítkem do hraniční průvodky. Dočasná ochrana je označena kódem: D/DO/667 až 669.

Pro osoby s dočasnou ochranou platí:

 • nebudou přidělována rodná čísla
 • Osoba s udělenou dočasnou ochranou má právo pohybovat se po dobu 90 dnů během období 180 dnů v rámci EU, nemůže v jiných zemích ale čerpat další práva, která čerpá v ČR (např. pracovat), pokud jí je daná země výslovně nepovolí.
 • Vycestováním držitele dočasné ochrany z České republiky mu dočasná ochrana nezanikne.
 • Jestliže držitel dočasné ochrany nemá cestovní pas, může mu Cizinecká policie nebo OAMP vydat cestovní průkaz totožnosti. Cestovní průkaz totožnosti je vydán pouze v odůvodněných případech, žadatel zároveň musí prokázat, že jej ke svému cestování potřebuje a že je cestování nezbytné (prokazuje se např. letenkou, jízdenkou, z důvodu výkonu povolání).
 • Držitelé dočasné ochrany mají povinnost hlásit adresu v České republice. Změnu adresy je nutné hlásit do 3 dnů. Změnu lze hlásit osobně na OAMP, poštou nebo elektronicky. Více informací najdete zde.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

Je místo pro uprchlíky z Ukrajiny, kde je vyřizována základní administrativa, registrace, včetně zajištění ubytování. Centrum je v provozu nonstop.

Adresa: Hoření 3083/13, Ústí nad Labem 400 11 (https://mapy.cz/s/gacupanuke)
Kontakt:  +420 974 444 444
Email: kacpu@ulk.izscr.cz

Více podrobností najdete zde.

 

Seznam Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině najdete zde.


Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny: česky – українською

Informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území České republiky: česky – українською

Končí vám v nejbližších 14 dnech pobyt či víza, které již nemůžete prodloužit a nemůžete odcestovat? česky – українською


 

Smart Migration je nová mobilní aplikace v ruštině, ukrajinštině a angličtině. Aplikace může pomoct Ukrajincům s orientací po příjezdu do České republiky a s řešením konkrétních situací v oblastech zaměstnání, vzdělávání, zdraví, bydlení aj. Dotazy lze pokládat pomocí chatu virtuální asistentce. Aplikace je zatím dostupná jen pro OS Android (verze pro iOS bude zanedlouho), můžete si ji stáhnout zde: https://bit.ly/smart-migration.

 

 


V případě, že chcete opustit Českou republiku, najdete potřebné informace zde.

Ubytování

 • Základní informace zjistíte na webu Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Obracet se můžete na nonstop infolinku Ministerstva vnitra +420 974 801 802, a to především v přípravě potřeby ubytování většího počtu lidí. Na linku mohou volat také ukrajinští občané, tlumočení je zajištěno.
 • Pro získání praktických pobytových informací je k dispozici také e-mailová adresa ukrajina@mvcr.cz.
 • Vyřizování pobytových oprávnění, zdravotního pojištění a ubytování pro příchozí z Ukrajiny zařizují Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině.

 • Humanitární dávka je v prvním měsíci poskytována ve výši 5000 Kč všem držitelům dočasné ochrany. Dávka je vyplácená v hotovosti nebo na bankovní účet vedený v České republice. Dávka může být následně vyplacena opakovaně v druhém až šestém měsíci v případě, že příjmy cizince jsou nízké tak, že mu neumožňují zajištění základních životních potřeb (je třeba prokazovat).V případě, že chcete žádat o humanitární dávku, můžete využít tento odkaz humanitární dávka online. 

 • Informace o solidárním příspěvku najdete zde, nebo na stránkách Úřadu práce zde.

 • V případě, že si hledáte bydlení v České republice samy, nabízíme zde souhrnné informace a pojmy, se kterými se setkáte.
Obecné pojmy / загальна термінологія Poplatky / плата за житло Koncesionářské poplatky / концесійні платежі Dopis / Лист

Vzdělávání


 • V současné chvíli je dostupných mnoho materiálů k podpoře vzdělávání ukrajinských dětí. Pro větší přehled klikněte zde.

Porovnání českého vzdělávacího systému s ukrajinským – schéma.

 

 

 


Předškolní vzdělávání je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let, poslední rok před nástupem do základní školy je povinný.

Pokud je Vašeho dítěte narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017 je třeba ho přihlásit k zápisu do mateřské školy ve speciálním termínu zápisu od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022.

Rodiče mohou také využít služeb dětských skupin. Dětskou skupinu si můžete vybrat zde.


Základní vzdělávání je určeno pro děti od 6 let.

Pokud je Vašeho dítěte narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2016 je třeba ho přihlásit k zápisu do 1. třídy základní školy ve speciálním termínu zápisu od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022.


Od 1. června do 15. července budou probíhat zvláštní zápisy do mateřské školy a 1.třídy základní školy. Více informací najdete v přiloženém informačním letáku.

 

 

 

 


Navštěvuje-li Vaše dítě 9. třídu, může využít prodloužení lhůt pro podaní přihlášky ke střednímu vzdělávání pro příští školní rok.

U maturitních oborů se lhůta prodlužuje do 5. dubna a u ostatních oborů do 8. dubna.

Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň základního vzdělání. Doklad o splnění předchozího vzdělání může být nahrazen čestným prohlášením.

 


 

Vysoké školy – U uchazeče uprchlíka z Ukrajiny může vysoká škola stanovit individuální podmínky přijetí ke studiu.

České vysoké školy reagují na situaci na Ukrajině a nabízejí různé formy asistenčních aktivit ukrajinským studentům, akademikům a vědcům, kteří se nacházejí v obtížné situaci a potřebují podporu. Více informací nalezneta na webu www.studyin.cz/ukraine.


Uprchlíci z Ukrajiny jsou osvobozeni od poplatků za nostrifikace. Více informací zde.


Další užitečné informace najdete na webu https://www.edu.cz/ukrajina/.


Informace pro žadatele o nostrifikaci: více informací také zde.

Ukrajinští občané s dočasnou ochranou mohou v žádosti o nostrifikaci nahradit chybějící doklady (diplom a dodatek k diplomu), čestným prohlášením o vzdělání. K žádosti je však nutné doložit doklad o udělené dočasné ochraně (kopie s vlastnoručním podpisem a datem pořízení kopie). Zároveň jsou osvobození od placení správního poplatku (platí pro žádosti podané do 31.3.2023).

V případě chybějícího diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat:

 • Název a sídlo absolvované vysoké školy,
 • název či typ vysokoškolského diplomu (bakalářský, specialisty, magisterský, kandidáta věd, doktorský, případně jiný),
 • název absolvovaného studijního programu/oboru,
 • datum nebo pouze rok vydání diplomu,
 • příp. jakékoli další informace.

V případě chybějícího dodatku k diplomu žadatel doloží originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat:

 • Název a sídlo absolvované vysoké školy, včetně místa studia,
 • úroveň dosaženého vzdělání (bakalářské, magisterské, doktorské, popřípadě jiné),
 • název absolvovaného studijního programu/oboru,
 • dobu studia,
 • výčet předmětů či informace o absolvovaných předmětech, příp. o vykonané praxi,
 • informace o obsahu závěrečných zkoušek a o absolventské práci,
 • příp. jakékoli další informace.

Dokumenty musí být přeložené. Úředně ověřený překlad vyhotoví soudní tlumočník.

Výuka českého jazyka

Registrace do kurzů českého jazyka v Ustí nad Labem je již spuštěna. Kurzy českého jazyka jsou určeny pro začátečníky.

Zaregistrovat do kurzu se můžete online zde.


Online aplikace a materiály zde:

http://www.cestina2.cz/ – e-learningová cvičení pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro děti (začátečníky)

https://ceskylevouzadni.cz/app/ – mobilní výuková aplikace Čeština levou zadní je doplňkem k učebnici Levou zadní. Je zaměřená na procvičování slovní zásoby a gramatiky.

http://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html – situační videa Čeština do práce a Čeština do školy včetně online cvičení, k tématům také učebnice Čeština do školy.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cestina-druhy-jazyk – online procvičování českého jazyka jako druhého jazyka

Včelka – nácvik četní a základní slovní zásoby


Využít  můžete také audioslovník od Českého rozhlasu.

Zdravotní péče

 • Držitelé dočasné ochrany jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění. Přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění mají i děti rodičů, které se narodily už v České republice. Informace k přihlášení osob přijíždějících z Ukrajiny k veřejnému zdravotnímu pojištění, pro zajištění zdravotní péče na území České republiky, najdete zde.

 • EUC nabízí do odvolání bezplatnou základní zdravotní péči ukrajinským občanům bez českého zdravotního pojištění. Více informací zde.

 • Potřebujete akutně opšetřit a nemáte platné pojištění? Na webu https://lekariproukrajinu.cz/ najdete seznam lékařů, kteří poskytují bezplatnou lékařskou péči uprchlíkům z Ukrajiny.

 • V nemocnicích ústeckého kraje vznikly UA POINTY pro uprchlíky z Ukrajiny. Více zde.

Zaměstnání

 • Informace o možnostech pomoci občanům Ukrajiny, kteří přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky, případně v ČR dlouhodobě žijí a pracují a také zaměstnavatelům, kteří občany Ukrajiny zaměstnávají nebo zaměstnají najdete na uradprace.cz.
 • Držitelé dočasné ochrany mají volný vstup na trh práce. O jejich zaměstnávání je zaměstnavatel povinen informovat krajskou pobočku Úřadu práce.

 • Podrobnosti týkající se zaměstnání (informace pro zaměstnavatele), ale i možnosti čerpání některých nepojistných sociálních dávek jsou k dispozici v češtině zde ukrajinštině zde.

 • Pracovní nabídky můžete vyhledávat např. na:  Ukrajinci.cz, Uajobs.cz, Workania.eu, Czech Invest

POZOR / Увага na pracovní vykořisťování !

Více informací v českém jazyce zde, v ukrajinském (українською) zde.

Doprava

 • Cestování z Ukrajiny má od dubna nová pravidla. Více informací zde.

 • Bezplatná doprava pro ukrajinské občany platí také v MHD v Ústí nad Labem. Platí pouze do konce měsíce června 2022. Více informací zde. Od 1.7.2022 bude doprava po celém Ústeckém kraji hrazena dle platného ceníku.

 • Informace o silničním provozu v České republice najdete zde a zde.

 • Více informací o využívání ukrajinských vozidel na území české republiky najdete zde.

V přiloženém letáku najdete informace o řidičských průkazech občanů Ukrajiny, možnosti získání českého řidičského průkazu, profesní způsobilosti řidiče a kartě řidiče (digitální tachograf).

Materiální pomoc

21. března 2022 zprovoznil Krajský úřad Ústeckého kraje centrum materiální pomoci, kde můžete přímo pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem a odevzdat věci určené ke spánku a odpočinku –⁠ mobilní či skládací lůžka, lehátk(včetně nafukovacích), matrace, všechny druhy karimatek, spacáky, deky, polštáře, lůžkoviny atd.
Centrum najdete pod „vanou“, v ulici Dlouhá (bývalé XEROCO, vedle Slovanky) a bude otevřené každý všední den (pondělí až pátek) od 7:00 do 17:00 hodin.

Adaptačně-integrační aktivity

Aktivit se můžete zůčastnit nejen v Centru cizinců, ale i na dalších místech.

Centrum cizinců nabízí aktivity, které najdete v kalendáři akcí.

 

 • Teplice

Dům dětí a mládeže Teplice Masarykova 70 415 01 Teplice

http://www.ddmteplice.cz/

 • Děčín

Dům dětí a mládeže Děčín IV-Podmokly, Teplická 344/38

https://www.ddmdecin.eu/krouzky

 • Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19 (vchod z Bělehradské ulice)

https://www.ddmul.cz/

 

 

 

 

 

 

Aktivity pro děti nabízí také UJEP Ústí nad Labem.

Klidné prostředí můžete využít také v knihovně Ústí nad Labem (Winstona Churchilla 3, Velká Hradební 45).

Více informací v ukrajinštině zde.

 

Північночеська наукова бібліотека в Усті-над-Лабем пропонує українським дітям, які приїхали до Чехії у зв’язку з конфліктом в Україні, мовні курси або адаптаційний курс – табір. Якщо ви зацікавлені, заповніть форму. Більш детальну інформацію нададуть працівники бібліотеки. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzFaBX4QPgiR12ibVJOUYx30EwX5WgbRQpUlh1rS8MS6pP6w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Kino Hraničář – program

 

 

 

 

 

 

 • Louny

Adaptační klub

 

Aktivity budeme průběžně doplňovat a aktualizovat.

Ostatní

Vstup zvířat doprovázející občany Ukrajiny je více popsán zde. Jedná se o veterinární požadavky pro neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny.


Ověřené informace pro Ukrajince v ukrajinštině (українською) zde:

Zprávy v ukrajinštině v České televizi.

Přes internet je možné sledovat Radio Ukrajina, které vysílá Český Rozhlas.


Další užitečné informace pro občany Ukrajiny a nabídky pomoci:

Naši Ukrajinci:

česky                        https://www.nasiukrajinci.cz/cs/

українською            https://www.nasiukrajinci.cz/ua/

Pomáhej Ukrajině:  https://www.pomahejukrajine.cz/

Stojíme za Ukrajinou: https://www.stojimezaukrajinou.cz/


Pro snadnější dorozumívání můžete využít tento ukrajinsko-český a česko-ukrajinský online překladač, který vytvořili vědci z Karlovy univerzity: lindat.cz/translation.

K dispozici je také ukrajinsko-český glosář Slovo 21 (Slovo 21).

Ukrajinským občanům k telefonické komunikaci v rodném jazyce s českými institucemi slouží web volaniproukrajince.cz.


Různé materiály nejen pro knihovníky můžete najít také na ukrajina.knihovny.cz


Potřebujete poslat balík na Ukrajinu? Podrobné informace o odeslání ZDARMA najdete zde.

Translate / Перекласти »